Koliko bi vaš glas štel v Habsburški monarhiji?

Habsburška monarhija na prelomu iz 19. v 20. stoletje (vir: https://www.quora.com/)
POSLUŠAJ ČLANEK
Volilna pravica je v sodobnih demokratičnih ureditvah določena v ustavi kot ena temeljnih političnih pravic državljana. Dandanes jo imamo za tako samoumevno, da marsikomu ni več velika vrednota. Pripada nam avtomatično, ko postanemo polnoletni, in je univerzalna.  

A takšna (kadar je sploh obstajala) ni bila vedno, pravzaprav gre za zelo sodoben pojav. Morda se tega marsikdo ne zaveda, a volilna pravica se je na slovenskih tleh začela uveljavljati še v času Habsburške monarhije. A takrat je bila zelo drugačna ... 

Kot mnoge stvari, povezane s starodavno, večnarodnostno Habsburško monarhijo, tudi volilna pravica ni enostaven pojem. Razlikovala se je že med avstrijskim in madžarskim delom države ter med posameznimi deželami na splošno. Kot lahko beremo v knjigi Volitve na Slovenskem: 1861–1918 zgodovinarja Vasilija Melika, je bila deželnozborska in pozneje prav tako državnozborska volilna pravica vezana na občinsko volilno pravico. Prvi zakon, ki je urejal volilno pravico v občinah, je bil izdan leta 1849, a ta zakon ni nikoli stopil v veljavo. 

Začetek volilne pravice


Leta 1862, po začetku novega ustavnega obdobja, je izšel “zakon, s katerim so začrtane osnovne določbe za ureditev občinskega življenja”. Ohranil je v bistvu enak volilni sistem kot zakon iz leta 1849. Ta se je v večini dežel ohranil do konca monarhije. Volilni upravičenci so se tako delili na dve skupini. Prvi so imeli volilno pravico zato, ker so plačevali določen davek (davčna volilna pravica), drugi pa so imeli volilno pravico ne glede na to, ali so plačevali davke ali ne, po svojem položaju, službi, izobrazbi (inteligenčna volilna pravica). 

Volivci so bili dodatno razdeljeni v volilne razrede (kurije), od katerih je vsak volil določeno število poslancev. Volivci mestne kurije, ki so zastopali slabo petino vsega prebivalstva, so volili eno četrtino poslancev. Volivci kmečke kurije so pošiljali v deželne zbore dve petini poslancev, čeprav so predstavljali 80 % prebivalstva. Tretjina poslanskih mest v deželnih zborih je pripadala dvema privilegiranima volilnima razredoma, veleposestvu in trgovsko-obrtnim zbornicam. 

Davčna skupina 


Občinska volilna pravica je bila omejena na tiste, ki so v občini plačevali direktne davke. Pogoj za občinsko volilno pravico je bilo avstrijsko državljanstvo, sicer pa niso bili pomembni ne starost ali polnoletnost niti moški spol. Tudi pravne osebe so imele volilno pravico. Občinska volilna pravica je bila navezana na davke, ne na človeka. Kdor je bil v občini obdavčen, ta je imel volilno pravico, pa naj je bil potem polnoleten moški, ženska, otrok, delniška družba, država, župnišče, samostan, bolnišnica ali kaj drugega. Če so bili trije bratje in tri sestre skupen lastnik hiše, kmetije ali podjetja, so imeli tudi vsi skupaj pri volitvah en glas, vsi skupaj so bili en volilni upravičenec.  

Ženska občinska volilna pravica ni bila znak priznanja ženske enakopravnosti, ampak le logična posledica popolne povezave volilne pravice z davki. Ženska-davkoplačevalka je volilno pravico sicer imela, ni pa imela pravice glasovati. Namesto poročene žene je glasoval mož, namesto vdove, ločenke ali neporočene moški, ki ga je za to pooblastila. Prav tako niso smeli sami glasovati otroci ter osebe pod varuštvom. 

Inteligenčna skupina 


Določene kategorije ljudi so imele občinsko volilno pravico ne glede na to, ali so plačevale kaj davkov ali ne. Na splošno rečeno so bili to duhovniki, uradniki (državni, deželni in podobni, ne pa okrajni, občinski ali privatni, tudi ne nižji državni uslužbenci), upokojeni oficirji, vojaški uradniki, osebe z akademsko stopnjo, profesorji in učitelji. Pogoj za volilno pravico pri pripadnikih te skupine je bil, da so bili člani občine; če že niso plačevali davkov, so imeli v občini vsaj domovinsko pravico. 

Tudi v inteligenčni skupini so imele ženske volilno pravico (ne pa tudi pravice osebnega glasovanja). Žensk v tej skupini ni bilo dosti, v glavnem so bile to učiteljice. Volilno pravico brez ozira na to, ali so plačevali davke ali ne, so imeli še častni občani (častni člani občine) in častni meščani. 

Splošna volilna pravica 


Ko so leta 1896 ustvarili splošni volilni razred, so dobili v njem volilno pravico vsi avstrijski samopravni državljani moškega spola, stari nad 24 let. Poleg teh splošnih pogojev je bil pogoj še šestmesečno bivanje v isti občini.  

Leta 1907 je bila uveljavljena tretja velika državnozborska reforma. Odpravljeni so bili vsi volilni razredi. Avstrija je dobila poslansko zbornico, sestavljeno na podlagi splošne in enake, tajne in direktne (moške) volilne pravice.  

Deželni zbori splošne in enake volilne pravice niso v stari Avstriji nikdar dosegli. Ker so posamezne dežele svoje volilne reforme izvajale vsaka ob svojem času in na svoj način, so bile razlike v volilnih predpisih in volilni pravici med deželami ob prvi svetovni vojni znatno večje kakor pa petdeset let prej. 

Pomen lastne, demokratične države


Habsburška monarhija je bila zapleten mozaik dežel, narodnosti in družbenih stanov. Razvoj in lastnosti volilne pravice to odražajo. Poleg poskusov ugoditve številnim interesom v hitro spreminjajočih se časih je bil njen namen hkrati tudi ohranjanje obstoječega stanja in privilegijev. Vse to se kaže v zapletenem sistemu, ki ga ni enostavno prikazati; ki se je razvijal postopoma in se regionalno precej razlikoval.

Sistem se je vseeno prilagajal časom in postajal bolj "sodoben" in splošen, a ga je povozil tok zgodovine. Ali bi kdaj (ob ohranitvi monarhije) dobili splošno, univerzalno volilno pravico, lahko le ugibamo. Po prvi svetovni vojni je bila pri nas uvedena splošna volilna pravica na občinski ravni, tudi za ženske. Vendar so liberalci iz Beograda za ženske to pravico ukinili že po letu dni. Ženske so splošno volilno pravico pri nas dobile šele leta 1945, žal le na papirju, saj so v praksi v enopartijskem sistemu to izgubili praktično vsi, tudi moški.

Slovenke in Slovenci smo pravico do svobodne izbire na volitvah tako dokončno dobili šele leta 1990, z nastankom lastne države.
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike