Splošni pogoji naročanja

1. UVODNA DOLOČILA

1.1 Splošni pogoji izdajatelja:


Domovina d.o.o., Cesta v Log 11, 1351 Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: Izdajatelj Domovine)


za naročanje tiskanih edicij za fizične in pravne osebe (v nadaljevanju: SP) opredeljujejo pogoje naročanja in dobave tiskanih edicij navedenih v 3. točki teh SP na podlagi izpolnjenih naročilnic, kot so te določene v 4.2 točki teh SP (v nadaljevanju: Naročilnice) ter pravice in obveznosti pogodbenih strank. SP so objavljeni na spletni strani www.domovina.je ter www.iskreni.net in so v tiskani obliki na voljo tudi na sedežu Izdajatelja Domovine. SP imajo značaj pogodbe in so sestavni del Naročilnice, jo dopolnjujejo ter zavezujejo pogodbeni stranki. Naročilnica skupaj s SP predstavlja pogodbo med Izdajateljem Domovine in naročnikom (v nadaljevanju: Pogodba). Z izpolnitvijo Naročilnice naročnik izjavlja, da je seznanjen z vsebino SP in jo v celoti sprejema.


1.2 Izdajatelj Domovine izdaja tiskane edicije (revije in revijalne priloge), ki jih je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanje naročiti. Na tiskane edicije se lahko naročijo fizične in pravne osebe.


2. UPORABA TERMINOLOGIJE

2.1 Ne glede na poimenovanje v predpisih se za potrebe Naročilnice in teh SP uporablja naslednje pojme:


Tiskana edicija – tedenska, mesečna ali dvomesečna revija ali časopis oziroma revija, ki izhaja nekajkrat letno. Tednik – časopis oziroma revija, ki izhaja enkrat tedensko.


Prejemnik naročene edicije – fizična ali pravna oseba, ki prejema tiskano edicijo na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi SP. Če prejemnik naročene edicije obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za naročnino, temveč račune za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje Naročnik.


Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki po katerem koli prodajnem kanalu sklene naročniško razmerje za eno ali več tiskanih edicij Izdajatelja Domovine in soglaša s temi SP. Račune z zaračunano naročnino prejema po pošti na želeni naslov, če pa naročnik ni hkrati tudi prejemnik naročene edicije, ampak le plačuje račune za naročnino za drugega prejemnika naročene edicije, se šteje, da je le plačnik. Naročnik naročniškega razmerja je vedno plačnik.


Naročnina – plačilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov. Naročnina se poravnava mesečno, polletno ali letno, odvisno od posamezne tiskane edicije in izbora naročnika. Cene se določajo v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom tiskanih edicij Izdajatelja Domovine, ki je objavljen na spletni strani www.domovina.je. Naročnina se zaračunava praviloma vnaprej za celotno obračunsko obdobje (mesečno, polletno, letno).


Prodajni kanali – načini, na katerega se lahko naročnik naroči na tiskane edicije Izdajatelja Domovine. Prodajni kanali so naslednji: preko spletne strani, po elektronski pošti, preko telefona, s poslano naročilnico oziroma pismom, poslanim po pošti, e-pošti ali preko izdajateljevih terenskih in telefonskih tržnikov. Pri tem se ustno naročilo preko telefona šteje kot dejansko naročilo v skladu s temi SP. Naročniško razmerje – razmerje med Izdajateljem Domovine in naročnikom, ki nastane s sklenitvijo Pogodbe med njima. Nagradna igra – igra, objavljena v tiskanih edicijah Izdajatelja Domovine, v kateri lahko sodeluje kdor koli, razen oseb zaposlenih pri Izdajatelju Domovine, v morebitnih partnerskih družbah Izdajatelja Domovine ter ožjih družinskih članov omenjenih oseb. Za sodelovanje v nagradni igri lahko sodelujoči v primeru, da je izžreban, prejme nagrado. Natančna pravila nagradne igre so za vsako nagradno igro objavljena posebej. Nagradna križanka – križanka, objavljena v tiskanih edicijah Izdajatelja Domovine. Za poslano rešitev lahko reševalec v primeru, da je izžreban, prejme razpisano nagrado. Za nagradno križanko veljajo smiselno enaki pogoji kot veljajo za nagradno igro.


Nerevijalni proizvod – proizvod v ponudbi Izdajatelja Domovine, ki je v prodaji s katero od tiskanih edicij Izdajatelja Domovine ali se prodaja samostojno. Za posamezen nerevijalni proizvod se lahko objavijo ločeni splošni pogoji, ki so objavljeni pri posameznem nerevijalnem proizvodu posebej.


3. TISKANE EDICIJE IZDAJATELJA DOMOVINE

3.1 Izdajatelj Domovine izdaja naslednje tiskane edicije:


- Domovina – tednik, ki izhaja vsak četrtek, razen v avgustu.


4. SKLEPANJE NAROČNIŠKIH RAZMERJI

4.1 Naročniško razmerje med Izdajateljem Domovine in naročnikom nastane na podlagi Pogodbe, katere sestavni del so ti SP. V postopku sklenitve Pogodbe se morata pogodbeni stranki ustno ali pisno (z izpolnitvijo Naročilnice) sporazumeti o vrsti naročene edicije in ceni.


4.2 Sklenitev naročniškega razmerja na posamezno tiskano edicijo Izdajatelja Domovine je mogoča na naslednje načine:


– z izpolnjeno e-naročilnico na spletni strani www.domovina.je ali www.iskreni.net;

– prek elektronske pošte na [email protected];

– s klicem na telefonsko številko 0590 20 000 ali 064 135 136 oz. 080 35 15;

– z naročilnico oz. pismom poslanim po pošti na naslov Domovina d.o.o., Cesta v Log 11, 1351 Brezovica pri Ljubljani.


4.3 Veljavno izpolnjena Naročilnica vsebuje najmanj naslednje podatke:


– izbrano tiskano edicijo, ki se naroča;

– izbrano časovno obdobje za plačilo naročnine;

– ime in priimek Naročnika ali naziv Naročnika (pravne osebe);

– naslov oziroma sedež Naročnika;

– prejemni naslov Naročnika (če naročnik želi prejemati tiskano edicijo na drugi naslov);

– e-poštni naslov in telefonska številka Naročnika;

– izjavo, da Naročnik soglaša s temi SP;

– naslov prejemnika (v primerih, ko naročnik podarja naročnino tretji osebi).


4.4 Do trenutka sklenitve Pogodbe na podlagi naročila posredovanega ustno po telefonu pride, ko Naročnik po pridobitvi informacij iz 25.b in 43b. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZVPot) plača prvi račun za naročnino. V primeru, ko je naročilo posredovano v pisni obliki, se šteje, da je Pogodba sklenjena z dnem, ko Izdajatelj Domovine prejme pisno Naročilnico pod pogojem, da so bile Naročniku pred oddajo naročilnice na voljo informacije iz 25.b in 43b. člena ZVPot oziroma 7. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju: ZEPT), ob čemer Naročnik prične prejemati naročeno tiskano edicijo ob vsakokratnem izidu na naslov, ki ga je kot prejemni naslov navedel v Naročilnici, in sicer s prvo številko naročene tiskane edicije, ki izide najmanj tri dni po tem, ko je Izdajatelj Domovine prejel plačilo s strani Naročnika.


4.5 S podajo Naročilnice Naročnik prejme plačilni nalog za plačilo izbrane naročnine za izbrano tiskano edicijo za izbrano časovno obdobje. Naročnina za izbrano časovno obdobje vključuje poštnino in DDV v zakonsko predpisani višini.


4.6 Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, pri čemer se na Naročilnici izbrano časovno obdobje šteje kot obdobje, za katerega bo Naročnik vnaprej plačeval naročnino. Mesec dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja oziroma najkasneje ob izteku obdobja, za katerega je plačana naročnina, bo Izdajatelj Domovine Naročniku poslal plačilni nalog za podaljšanje naročnine na izbrano naročeno tiskano edicijo, in sicer za obdobje, ki bo enako dolgo časovnemu obdobju izbranemu na naročilnici (mesečno, trimesečno, polletno, letno).


4.7 Izdajatelj Domovine bo naročeno tiskano edicijo pošiljal na naslov naročnika, ki ga ta navede v Naročilnici, razen v primerih, v katerih je naročnik izrecno navedel, da podarja naročnino in podal vse zahtevane podatke obdarjenca – prejemnika naročene tiskane edicije (ime in priimek ter naslov prejemnika). Plačilni nalog za naročnino oziroma podaljšanje naročnine bo Izdajatelj Domovine vedno poslal na naslov, ki ga je v Naročilnici navedel naročnik. V primeru spremembe naslova na katerega Izdajatelj Domovine pošilja naročeno tiskano edicijo, je naročnik dolžan obvestiti Izdajatelja Domovine o spremembi vsaj 5 dni pred dnevom, ko je predviden izid naročene tiskane edicije. V primeru, da je sprememba sporočena po tem roku, se bo sporočeni naslov za dostavo uporabil šele za naslednjo izdano tiskano edicijo.


4.8 Tiskane edicije Izdajatelja Domovine je mogoče naročiti tudi na naslove izven Slovenije, pri čemer mora Naročnik obvezno izbrati naročniški paket za tujino. V tem primeru dostava na naslov v tujini na dan izida ni zagotovljena. Tiskane edicije se na naslove v tujini v odvisnosti od izbranega naročniškega paketa lahko pošiljajo po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošiljke (letna naročnina tujina) ali v obliki prednostne pošiljke (letna naročnina tujina (letalska)). Za zamude pri dostavi pošiljk, Izdajatelj Domovine ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tem primeru prejmejo z zamudo, se pri obračunu naročnine ne upoštevajo.


4.9 Popusti za Naročnike se določajo glede na izbrano obdobje naročnine ter glede na veljavno poslovno politiko Izdajatelja Domovine. Znesek naročnine za izbrano tiskano edicijo za določeno časovno obdobje je razviden na spletni strani www.domovina.je in www.iskreni.net


5. CENE

5.1 Naročnina se obračuna na podlagi vsakokrat veljavnih cen naročnin Izdajatelja Domovine, ki so objavljene na spletni strani www.domovina.je in www.iskreni.net. Izdajatelj Domovine ima pravico spremeniti cene naročnin, pri čemer se cene spreminjajo skladno z določili teh SP, s čimer naročnik izrecno in vnaprej soglaša.


5.2 V primeru spremembe cen naročnin tiskanih edicij Izdajatelja Domovine bodo naročniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.domovina.je , www.iskreni.net ali v tiskanih edicijah Izdajatelja Domovine. Spremenjene cene naročnin veljajo od dneva objave vsakokratne spremembe cen dalje, naročnina pa se po spremenjeni ceni obračuna in plača šele z naslednjim naročniškim obdobjem.


6. FAKTURIRANJE, PLAČEVANJE IN ROKI

6.1 Naročnina se plačuje s plačilnim nalogom (položnico), poslanim na naslov naročnika. Plačilni nalog za izbrano naročniško obdobje pošilja Izdajatelj Domovine, in sicer ob prejemu naročilnice na tiskano edicijo oziroma (za obstoječe naročnike) praviloma 14 (štirinajst) dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja naročnine za katerega je plačana naročnina, vendar ne kasneje kot ob izteku obdobja, za katerega je plačana naročnina. Po prejemu plačila Izdajatelj Domovine Naročniku pošlje še račun, ki velja kot potrdilo o plačani naročnini.


6.2 Rok plačila je 8 (osem) dni po izstavitvi plačilnega naloga.


6.3 V primeru reklamacije v zvezi z obračunom je naročnik dolžan poravnati nesporni del v na plačilnem nalogu določenem roku, za sporni del pa mora podati reklamacijo najkasneje v roku 8 (osmih) dni od prejema plačilnega naloga, in sicer pisno na naslov Izdajatelja Domovine oziroma na e-naslov [email protected] ali ustno na telefonsko številko 0590 20 000 ali 064 135 136 oz. 080 35 15.


6.4 V primeru neplačila obveznosti v roku navedenem na plačilnem nalogu, naročnik prejme opomin oz. ponovno povabilo k plačilu. Če naročnik kljub opominu v 5 (petih) dneh od dneva izdaje opomina obveznosti ne poravna, se mu prekine dostava naročene tiskane edicije. Če želi naročnik še naprej prejemati revijo, mora obnoviti naročniško razmerje oziroma podati novo naročilo.


7. PRENEHANJE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

7.1 Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.


7.2 Naročnik lahko odpove Pogodbo z redno odpovedjo brez navajanja razloga, ki mora biti podana v pisni obliki ter poslana po pošti ali elektronski pošti.


7.3 Izdajatelj Domovine lahko odpove Pogodbo z redno odpovedjo brez navajanja razloga z odpovednim rokom 30 (trideset) dni.


7.4 Izdajatelj Domovine lahko odstopi od Pogodbe, če Naročnik ne poravna naročnine za prihodnje naročniško obdobje, in sicer niti v roku 5 (pet) dni po pisnem opominu. V tem primeru Pogodba preneha veljati na podlagi odstopa Izdajatelja Domovine od Pogodbe brez odpovednega roka.


7.5 Odpovedi, prejete do petindvajsetega dne v mesecu, začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po petindvajsetem dnevu v mesecu, se obravnavajo kot prejete v naslednjem mesecu in začnejo veljati s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, ki se obravnava kot mesec prejema odpovedi.


ODSTOP OD POGODBE

7.6 V primeru naročila tiskanih edicij na daljavo ima naročnik v skladu s prvim odstavkom 43.č člena ZVPot v zvezi s 6. točko petega odstavka omenjenega člena pravico, da v 14 dneh od prejema prvega izvoda časopisa brez navedbe vzroka Izdajatelja Domovine obvesti, da odstopa od pogodbe in z vračilom časopisov od Izdajatelja Domovine zahteva vračilo vseh opravljenih plačil. V skladu s sedmim odstavkom 43.d člena ZVPot naročnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo neposredne stroške vračila časopisov. Odstopni rok iz 43.č člena ZVPot začne teči z dnem prejema prvega izvoda naročene edicije. Obvestilo o odstopu lahko naročnik Izdajatelju Domovine predloži na priloženem obrazcu ali z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je obvestilo o odstopu podano pravočasno, če ga naročnik Izdajatelju Domovine pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Obrazec za odstop od pogodbe je kot priloga sestavni del teh splošnih pogojev. Obrazec za odstop od pogodbe najdete na https://iskreni.net/narocnine oz. v osebnem profilu na www.iskreni.net. V primeru odstopa od pogodbe Izdajatelj Domovine v skladu z drugim odstavkom 43. d člena ZVPot nemudoma oz. najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe naročniku vrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne Izdajatelju Domovine nemudoma oz. najpozneje v 14 dneh po oddaji obvestila o odstopu od pogodbe, in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za ugotovitev njegove narave, lastnosti in delovanja.


7.7 Odpoved Pogodbe s strani Naročnika oziroma odstop od pogodbe iz 7.6 točke teh SP morata biti podana v pisni obliki po pošti (na naslov Domovina d.o.o., Cesta v Log 11, 1351 Brezovica pri Ljubljani) ali po elektronski pošti (na naslov [email protected]).


8. ZAČASNA PREKINITEV DOSTAVE

8.1 Naročnikom oziroma prejemnikom edicij se lahko na njihovo zahtevo začasno prekine dostava. Naročniki to storijo z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave z elektronskim sporočilom na naslov [email protected], po telefonu (0590 20 000) ali po pošti (na naslov Domovina d.o.o., Cesta v Log 11, 1351 Brezovica pri Ljubljani).


8.2 V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik oziroma prejemnik naročene edicije navede datum začetka začasne prekinitve dostave in datum, do vključno katerega velja začasna prekinitev. Z naslednjim dnem po datumu, do vključno katerega velja začasna prekinitev, začne prejemnik naročene edicije ponovno prejemati naročeno edicijo. Izvodi, ki izidejo v času začasne prekinitve dostave in naročniku oziroma prejemniku naročene edicije niso dostavljeni, se naročniku v primeru, da plačuje naročnino mesečno, ne zaračunajo. Če naročnik plačuje naročnino vnaprej za trimesečno, polletno oziroma letno obdobje po pogojih, ki veljajo za trimesečno, polletno oziroma letno naročnino, se mu plačila za nedostavljene izvode v obdobju začasne prekinitve dostave ne vrnejo, temveč se mu po poteku obdobja dostavi enako število izvodov, kot bi jih moral prejeti v obdobju začasne prekinitve.


9. REKLAMACIJE OZ. POSTOPEK PRITOŽBE

REKLAMACIJE

9.1 Pisne reklamacije v zvezi z obračunom naročnine se upoštevajo do roka plačila, navedenega na posameznem računu. Sprejema jih oddelek naročnin na e-naslovu [email protected] ali po pošti na naslovu Domovina d.o.o., Cesta v Log 11, 1351 Brezovica pri Ljubljani.


9.2 Izdajatelj Domovine mora Naročniku izročiti blago v skladu s Pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Izdajatelj Domovine trpi vse stroške reklamacij in zahtevkov Naročnikov iz naslova utemeljenih stvarnih napak. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. Naročnik mora o stvarnih napakah naročenega gradiva skupaj z natančnim opisom le-teh obvestiti Izdajatelja Domovine v roku dveh mesecev od dneva dobave, sicer izgubi pravice iz tega naslova. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak na naročenem gradivu natančneje urejajo določila ZVPot (37. do 40. člen).


REŠEVANJE SPOROV

9.3 Izdajatelj Domovine spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov ter se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, naročnik lahko poveže.


9.4 Pritožba se odda prek e-poštnega naslova [email protected]. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Izdajatelj Domovine bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil naročniku kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Izdajatelj Domovine se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da naročnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Izdajatelj Domovine prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno k čemur Izdajatelja Domovine zavezuje tudi 11. točka prvega odstavka 43b. člena ZVPot. Za krajše pojasnilo in preprostejše reševanja reklamacij, priporočamo, da nas kontaktirate, da lahko reklamacijo ali pritožbo rešimo po hitrem postopku.


9.5 Izdajatelj Domovine se zavezuje, da bo morebitni spor z naročnikom najprej skušal rešiti izvensodno in šele ob izčrpanju vseh drugim pravnih možnosti po sodni poti. V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču Naročnika oz. sodišče skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo.


10. SPREMEMBA SP

10.1 Izdajatelj Domovine lahko spreminja SP skladno s poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Izdajatelj Domovine bo o vsaki spremembi SP obvestil naročnike vsaj 1 (en) teden pred uveljavitvijo spremembe z objavo spremembe na svoji spletni strani www.domovina.je oz. www.iskreni.net ali v svojih tiskanih edicijah. Če se Naročnik ne strinja s spremenjenimi SP, lahko v roku 15 (petnajst) dni od uveljavitve spremenjenih SP s pisnim obvestilom odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka.


11. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

PODATKI O UPRAVLJALCU

11.1 Osebne podatke, kot izhajajo iz določb 11. poglavja (»OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV«) teh SP, zbira in obdeluje družba Domovina d.o.o., Cesta v Log 11, 1351 Brezovica pri Ljubljani, matična št.: 9162224000. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov določena s strani upravljalca je dostopna preko naslova e-pošte: na[email protected] oziroma na telefonski številki: 0590 20 000.


PODLAGA ZA OBDELAVO IN NAMEN OBDELAVE IN PODATKI, KI SE OBDELUJEJO

11.2 Izdajatelj Domovine obdeluje osebne podatke Naročnika oziroma prejemnika naročene edicije, ki hkrati ni prejemnik in plačnik računov naročnine za naročene edicije, zaradi (i) potrebe po izvajanju Pogodbe, (ii) zakonskih obveznosti, ki veljajo za Izdajatelja Domovine, (iii) njune prostovoljne privolite, (iv) obdelave, ki jo Izdajatelj Domovine izvaja v skladu s svojim zakonitim interesom in (v) potrebe po zaščititi njunih življenjskih interesov ali življenjskih interesov drugih posameznikov.


11.3 S podlago izvajanja Pogodbe Izdajatelj Domovine obdeluje osebne podatke za namene: (i) izvrševanja pravic in obveznosti Izdajatelja Domovine, Naročnika in prejemnika naročene edicije, ki hkrati ni prejemnik in plačnik računov naročnine za naročene edicije (t.j. za sklepanje pogodb, vzpostavitev naročniškega razmerja, dobava naročene edicije in izvajanje drugih pogodbenih pravic in obveznosti) ter (ii) obračuna in zaračunavanja naročenih edicij in opominjanja Naročnikov v zvezi z neplačili. Zato za potrebe izvajanja Pogodbe Izdajatelj Domovine obdeluje vse osebne podatke navedene v teh SP oziroma morebitne druge osebne podatke potrebne za izvajanje Pogodbe, in sicer so to najmanj osebni podatki iz 4.3 in 4.7 člena teh SP, podatki o morebitnih pooblaščenih osebah, ki namesto Naročnika skrbijo za izvajanje Pogodbe, podatki o zahtevkih Naročnika ter vrsti, tipu in statusu reševanja zahtevkov ter podatki o Naročnikovih reklamacijah oziroma pritožbah in njihovem reševanju.


11.4 Na podlagi zakonitega interesa Izdajatelj Domovine uporablja v 11.3 členu naštete osebne podatke Naročnika tudi za namene sodne in izvensodne izterjave in preverjanja plačilne sposobnosti Naročnika.


OBDELAVA PODATKOV ZA NAMEN NESEGMENTIRANEGA IN SEGMENTIRANEGA TRŽENJA

11.5 Naročnik oziroma prejemnik naročene edicije, ki hkrati ni prejemnik in plačnik računov naročnine za naročene edicije, se strinjata, da lahko Izdajatelj Domovine njune osebne podatke (t.j. predvsem kontaktne podatke) uporablja za namen nesegmentiranega in segmentiranega trženja, ki je lahko neposredno ali posredno (t.j. predvsem obveščanje o aktualni ponudbi Izdajatelja Domovine ter nagradnih igrah).


11.6 Izdajatelj Domovine nesegmentirano in segmentirano trženje izvaja na podlagi:

- zakonitega interesa za Naročnike oziroma prejemnike naročene edicije, ki hkrati niso prejemniki in plačniki računov naročnine za naročene edicije, ki ob posredovanju osebnih podatkov niso zavrnili takšnega trženja. Naročniki oziroma prejemniki naročene edicije lahko nesegmentiranemu in segmentiranemu trženju ugovarjajo na začetku (npr. ob posredovanju osebnih podatkov) ali z odgovorom na tržna sporočila Izdajatelja Domovine sporočijo naj se jim sporočil ne posreduje več. Enako velja za primere klicev;

- osebne privolitve Naročnika oziroma prejemnika naročene edicije, ki hkrati ni prejemnik in plačnik računov naročnine za naročene edicije, in sicer za trženje preko naslovljene pošte, e-pošte, sporočil SMS in MMS ali z uporabo telefonskih klicev. Privolitev se lahko kadarkoli prekliče. Pravico preklica privolitve obdelave je možno uveljavljati na enak način kot je bila podana privolitev v obdelavo osebnih podatkov ali pa s pisno zahtevo, ki se posreduje na naslov sedeža Izdajatelja Domovine.


OBDELAVA PODATKOV ZA OSEBNO TRŽENJE

11.7 Izdajatelj Domovine lahko na podlagi privolitve Naročnika oziroma prejemnika naročene edicije, ki hkrati ni prejemnik in plačnik računov naročnine za naročene edicije, uporablja njune osebne podatke za njima prilagojeno osebno trženje vsebin in blaga Izdajatelja Domovine, ki lahko vključuje tudi njima prilagojena priporočila le-teh. Osebno trženje se lahko izvaja z avtomatično obdelavo in lahko vključuje oblikovanje profilov ob upoštevanju njunih preteklih navad. Namen prilagajanja vsebin in ponudbe je, da se le-te čimbolj približajo Naročnikovim zanimanjem. Osebno trženje se lahko kadarkoli prekliče. Pravico preklica privolitve obdelave je možno uveljavljati na enak način kot je bila podana privolitev v obdelavo osebnih podatkov ali pa s pisno zahtevo, ki se posreduje na naslov sedeža Izdajatelja Domovine.


OBDELAVA PODATKOV ZA TRŽNE RAZISKAVE IN ANALIZE

11.8 Z namenom boljšega spoznavanja svojih strank Izdajatelj Domovine osebne podatke Naročnika oziroma prejemnika naročene edicije, ki hkrati ni prejemnik in plačnik računov naročnine za naročene edicije, uporablja za tržne raziskave in analize, ki vključujejo telefonske ankete, spletne ankete in spletno analitiko. Tržne raziskave in analize Izdajatelj Domovine izvaja na podlagi:


- zakonitega interesa za Naročnike oziroma prejemnikov naročene edicije, ki hkrati niso prejemniki in plačniki računov naročnine za naročene edicije, ki ob posredovanju osebnih podatkov niso zavrnili tržnih raziskav in analiz. Naročniki oziroma prejemniki naročene edicije, ki hkrati niso prejemniki in plačniki računov naročnine za naročene edicije lahko tržnim raziskavam in analizam ugovarjajo na začetku (npr. ob posredovanju osebnih podatkov) ali z odgovorom na tržne ankete Izdajatelja Domovine sporočijo naj jim anket ne posreduje več. Enako velja za klicne ankete;

- osebne privolitve Naročnika oziroma prejemnika naročene edicije, ki hkrati ni prejemnik in plačnik računov naročnine za naročene edicije, in sicer za namene tržnih raziskav in analiz. Privolitev se lahko kadarkoli prekliče. Pravico preklica privolitve obdelave je možno uveljavljati na enak način kot je bila podana privolitev v obdelavo osebnih podatkov ali pa s pisno zahtevo, ki se posreduje na naslov sedeža Izdajatelja Domovine.


DRUGE INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

11.9 Izdajatelj Domovine lahko posreduje osebne podatke tudi skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki so z Izdajateljem Domovine sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: Pogodba o obdelavi). Obdelovalec osebne podatke obdeluje za namene, ki so določeni v teh SP, ter skladno z vsakokratnimi določili Pogodbe o obdelavi, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja.


11.10 Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke Izdajatelj Domovine hrani največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe. Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.


11.11 Naročnik oziroma prejemnik naročene edicije, ki hkrati ni prejemnik in plačnik računov naročnine za naročene edicije, lahko od Izdajatelja Domovine zahtevata dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave njunih osebnih podatkov, imata pa tudi pravici do ugovora obdelavi in prenosljivosti svojih osebnih podatkov. Podrobnejša opredelitev navedenih pravic, kot izhajajo iz 15. do 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES; v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), je naslednja:


- Pravica do seznanitve: pravico do seznanitve ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij: (a) namen obdelave; (b) vrsta zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnik ali kategorija uporabnika, ki mu je bila ali mu bo razkrit osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani neposredno od posameznika, ki uveljavlja predmetno pravico, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

- Pravica do popravka: pravica posameznika, da od Izdajatelja Domovine zahteva popravo netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov;

- Pravica do izbrisa: pravica posameznika doseči, da Izdajatelj Domovine osebne podatke izbriše, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito;

- Pravica do omejitve obdelave: pravica posameznika doseči, da Izdajatelj Domovine omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov: (a) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) je obdelava nezakonita, posameznik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; (c) posameznikovih osebnih podatkov Izdajatelj Domovine ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih sam potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih Izdajatelja Domovine, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi Izdajatelja Domovine prevladajo nad njegovimi razlogi. Kadar je bila obdelava posameznikovih osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim stavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s posameznikovo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave posameznikovih osebnih podatkov je dolžan Izdajatelj Domovine posameznika o tem obvestiti;

- Pravica do prenosljivosti podatkov: posameznik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval Izdajatelju Domovine, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na posameznikovi privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na zahtevo posameznika, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu;

- Pravica do ugovora: kadar posameznikove podatke Izdajatelj Domovine obdeluje na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko posameznik takšni obdelavi kadarkoli ugovarja.


11.12 V predhodni točki 11.11 teh SP navedene pravice je možno uveljavljati s pisno zahtevo, ki se posreduje na naslov sedeža Izdajatelja Domovine ali preko elektronske pošte na naslov [email protected]. Izdajatelj Domovine bo o posredovani zahtevi odločil v enem mesecu po prejemu takšne zahteve. Izjemoma se lahko ta rok po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Izdajatelj Domovine bo vlagatelja zahteve v takem primeru obvestil v enem mesecu po prejemu zahteve ter navedel razloge za zamudo.


11.13 Naročnik oziroma prejemnik naročene edicije, ki hkrati ni prejemnik in plačnik računov naročnine za naročene edicije, imata pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če menita, da se njuni osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.


IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

11.14 Izdajatelj Domovine ne odgovarja za škodo, ki bi Naročniku oziroma prejemniku naročene edicije, ki hkrati ni prejemnik in plačnik računov naročnine za naročene edicije, lahko nastala, ker sta Izdajatelju Domovine posredovala napačne, lažne, nepopolne ali zastarele podatke, ki se nanju nanašajo. Izdajatelj Domovine je odgovoren za škodo, ki jo povzroči obdelava, le kadar ne izpolnjuje obveznosti, ki jih zahteva Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov ali zakonodaja, ki ureja varovanje osebnih podatkov, ali kadar je ravnal v nasprotju z določbami le-te. Izdajatelj Domovine je izvzet od odgovornosti, če dokaže, da v nobenem primeru ni odgovoren za dogodek, ki povzroči škodo.


12. KONČNE DOLOČBE

12.1 Za urejanje pravic in dolžnosti, ki niso urejene v Pogodbi oziroma v predmetnih SP, se uporabljajo določila vsakokrat veljavnih predpisov.


Domovina d.o.o.
Ljubljana, dne 1.7.2022
Igor Vovk, direktor