Vlada nadaljuje projekt HE Mokrice

Vlada je na dopisni seji po izvedenem novem postopku izdala odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v povezavi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice.

“V postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave v okviru integralnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno (HE) Mokrice se dovoli prevlada javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi in da so vsi izvedeni sonaravno,” so zapisali.

Določena je izvedba vseh omilitvenih ukrepov iz poročila o vplivih na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja in dodaten omilitveni ukrep za ribe, ki ga je predlagala Ribiška zveza Slovenije.

Določena je tudi izvedba vseh izravnalnih ukrepov iz poročila o vplivih na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja za zagotavljanje povezljivosti populacij in zmanjšanje pomembnih vplivov, ki jih mora izvesti nosilec posega v naravo.

Ta bo moral v posebnem ohranitvenem območju Spodnja Sava urediti drstišče pod jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi ter drstišča v pretočni akumulaciji. Predvidena je tudi ureditev izlivnega dela Krke ter zatonov na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potom. V posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki pa bo moral urediti ribji habitat in drstišča na izlivnem delu Krke.

Z odločbo je določen dodaten izravnalni ukrep – v uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) bo treba pred izdajo gradbenega dovoljenja v evropskem ekološkem omrežju Natura 2000 Sava–Medvode–Kresnice za območje Spodnje Save dodati ribjo vrsto zvezdogled (Gobio uranoscopus).

Določen je tudi monitoring, pri čemer bo treba pri natančni določitvi metode monitoringa in njegovem izvajanju upoštevati najnovejše metode in prakse, po navedbah vlade še določa odločba.

Komentiraj