“Velikih potreb po namakanju iz teh objektov ni bilo,” pravi Direkcija za vodo. Še eno področje, kjer smo dolgoročno v zamudi.

vir: Frepik.com

Letošnja suša na Primorskem in tudi drugje v Sloveniji ob spremljavi največjega požara v zgodovini Slovenije je razgalila še eno sistemsko področje, kjer so se stvari v preteklosti dogajale prepočasi. Namreč, možnosti namakanja so po mnenju kmetijske stroke odločno premajhne, čeprav bi za to obstajale kapacitete.

Vsi vpleteni kot enega izmed glavnih “krivcev” prepoznavajo proces umeščanja v prostor, ki ima v svojih določilih bolj ali manj smiselne pogoje ter uredbe. Očitno pa je, da bo urejanje namakalnih sistemov prihodnje polje sporov med zainteresiranimi skupinami: kmetijstvom, ribištvom in okoljevarstveniki.

Zastarel sistem, ki ne dobiva posodobitve

V Uradnem listu iz leta 2006 lahko preberemo objavljen seznam obstoječe infrastrukture, kjer se nahaja seznam akumulacij in suhih zadrževalnikov ter razbremenilnih kanalov ter ostalih objektov sortiran po vodnih območjih, kjer najdemo skupno 68 vnosov. Od tega je 28 vodnih akumulacij, ki so bile večinoma poleg protipoplavnih potreb grajene še za druge namene, večinoma za potrebe namakanja.

Pregrade so stare od 40 do 60 let in ves ta čas velikih potreb po namakanju iz teh objektov ni bilo, razen iz Vogrščka, ki je bil tudi grajen s sofinanciranjem kmetijstva. Vendar je bil tudi Vogršček samo delno izkoriščen za ta namen, večinoma samo, kar je bilo na voljo vode težnostno, so nam pojasnili na Direkciji za vodo.

Smele načrte, ki niso doživeli realizacije, je za Domovino opisal inženir Rajko Črv, koordinator regijske delovne skupine za namakanje Severne Primorske pri KGZ Nova Gorica, ki je dejal, da je za področje Vipave bilo že pred 40-imi leti predvideno, da bo ohranila svoj status obširne kmetijske pridelave. V nadaljevanju urejanja Vipavske doline za kmetijsko pridelavo so bili na 9.000 ha ravnine in pobočij, kjer je bilo veliko vinogradov in sadovnjakov, predvideni namakalni sistemi s 5 velikimi (12 mio m3 vode) akumulacijami na strugah vodotokov. Namakalni program se takrat, ko je bila stroka in pripravljenost politike ustrezna, ni zgodil po načrtih. Izvedel se je le Vogršček z razvodom 1.000 ha, ki pa je bil predviden za 3.500 ha.

Voda na voljo, ampak se ne uporablja

Delovanje objektov v protipoplavne namene in raba vode za namakanje so bili že ob projektiranju objektov določeni v obratovalnem smislu. Večinoma so bili z višino na pregradi določeni volumni potrebnega praznega prostora za lovljenje poplavnega vala in volumen namočenega dela za potrebe namakanja. Ker do rabe vode za namakanje iz teh objektov ni prihajalo, se je razvila druga raba akumulacij za namene ribištva in naravovarstva, so za Domovino še zapisali pri Direkciji za vodo.

Akumulirana voda je iz teh objektov na voljo že vsaj zadnjih 40 let, vendar je bila potreba po rabi za potrebe namakanja, po njihovih besedah, minimalna. Volumni akumulirane vode so se sicer v tem času naravno zmanjšali zaradi zamuljevanja, in kar se tiče poplavne varnosti, zaenkrat ni bilo potrebe po odstranjevanju mulja. Tudi finančni zalogaj odstranjevanja je zaenkrat presegal koristi oz. so bila sredstva Direkcije za vode in predhodnih inštitucij ves čas podhranjena na področju vzdrževanja vodne infrastrukture. Govorimo namreč o zneskih milijon in več milijonov evrov na akumulacijo. Ker ni bilo zaznane potrebe, tudi na objektih niso vzpostavljena črpališča oz. cevovodi za ta namen.

Novejši projekti se dogajajo, ampak počasi

V zadnjem desetletju je bilo zgrajenih kar precej suhih zadrževalnikov, ki so jih gradile občine kot protipoplavne ukrepe za širitev naselij, primer v Ljubljani bi bil Zadrževalnik Brdnikova, Direkcija pa je zgradila zadrževalnik Veliki potok v Grosupljem. Narejeni pa so tudi odvzemi za namakanje tako na Dravi kot spodnji Savi v okviru akumuliranja vode za hidroenergetsko rabo in obratujejo za potrebe oroševanja in namakanja. Pri projektu »Zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini« je v fazi priprave prostorska dokumentacija za več suhih zadrževalnikov, med katerimi bosta predvidoma dva mokra in namenjena tudi za potrebe namakanja.

Tako se je ministrica Irena Šinko udeležila otvoritve namakalnega sistema v Selcah pred nekaj tedni. Gre za 81,96 hektarjev velik namakalni sistem, pri katerem je investitor in lastnik namakalnega sistema Občina Lenart. Gradnja je bila 100-% sofinancirana s strani ministrstva. Za izgradnjo je bilo namenjenih 469.000 evrov.

Izgradnja namakalnega sistema Selce je za 1,5 % povečala površino namakalnih sistemov v Sloveniji. Z namakalnimi sistemi imamo v Sloveniji trenutno opremljenih zgolj 6.500 hektarjev kmetijskih zemljišč. Ob tem je ministrica dodala: »Mislim, da se bomo morali zavedati, da brez namakanja v bodoče ne bo šlo. Tam, kjer bo možnost namakanja, se bomo morali tega posluževati. Trenutno velik del Slovenije pesti suša, in če v prihodnje želimo stabilno proizvodnjo in višjo samooskrbo, bomo morali na tem področju narediti preboj.«

Povedno pa je, da je zaenkrat v strateškem načrtu slovenske kmetijske politike do leta 2027 za intervencije namakanja predviden enak obseg sredstev kot do zdaj. Direkcija Republike Slovenije za vodo pa je v odgovoru poudarila, da spodbuja na naravi temelječe rešitve, ki  tudi  povečujejo odpornost proti suši (ohranitev mokrišč, naravnih retenzij, umikanje nasipov stran od vodotokov, sonaravna ureditev brežin in podobno).

Umeščanje v prostor in spremljajoči pogoji predstavljajo velik zalogaj

V zadnjih petih letih, se pravi od julija 2017 do danes, je bilo za namakanje kmetijskih zemljišč izdanih 308 vodnih dovoljenj. Med njimi so tudi dovoljenja za rabo vode za namakanje kmetijskih zemljišč z odvzemi iz javnega vodovoda.

Uspešnost umeščanja projektov v prostor, bodisi vodarskih ali katerikolih drugih, temelji na dobro pripravljenih oziroma zastavljenih prostorskih načrtih, tako državnih kot tudi občinskih, od načrtovanja do realizacije ter sodelovanja z vsemi deležniki v prostoru, predvsem z lokalnim prebivalstvom kot končnim uporabnikom teh projektov.

“Vsi ti koraki pa seveda terjajo svoj čas, na eni strani uskladitev projektnih rešitev z vsemi mnenji in soglasji, ki jih velijo tako zakonodaja, kot veljavni prostorski akti ter na drugi strani pridobitev pravice graditi, kjer je te rešitve potrebno približati in uskladiti z vsemi lastniki zemljišč na obravnavanem območju, tako da ni moč enoznačno zaključiti, da je vedno glavni problem v dolgotrajnem umeščanju projektov v prostor, temveč gre za skupek posameznih dejanj in faz, ki lahko negativno ali pozitivno vplivajo na dinamiko razvoja projekta,” pravijo na Direkciji za vodo, ko pride do umeščanja v prostor.

Konkreten pri nesmislih obstoječe zakonodaje pa je bil g. Črv, ki je dejal: “V Zakonu o kmetijskih zemljiščih je člen, ki določa, da je za projektiranje in izvedbo namakalnih sistemov potrebno 67-% soglasje lastnikov zemljišč in kasnejša uporaba sistemov. Dejstvo je, da večina intenzivnih kmetij v približno 70-% deležu obdeluje najeto zemljo v lasti velikega števila nezainteresiranih lastnikov, kar zavira načrtovanje izgradnje namakanja povsod po Sloveniji.« Poleg tega pa je poudaril še labirint naravovarstvenih soglasij, ki jih je skoraj nemogoče pridobiti, ko se pogovarjamo o gradnji akumulacije na vodotokih. Tako veliko projektov zastane že v začetnih fazah, saj se stvar ustavi pri teh dovoljenjih.

Vogršček v skladu s predvidenimi roki

Iz Vipavske doline smo prejeli vrsto informacij o tem, da se sanacija zajetja Vogršček vleče dolgo časa in da bi bila v suši operativno najbojša rešitev prečrpavanje vode iz zgornjega v spodnji del Vogrščka.

Na direkciji odgovarjajo, da je bila v celotnem času obnove zagotovljena možnost odvzema vode tako v oroševalni kot tudi namakalni sezoni. Vsa potrebna dela, ki so bila zahtevana s strani MKGP kot sofinancerja, zaradi potreb oroševanja in namakanja, so bila izvedena v dogovorjenih rokih ali celo predčasno.

Poleg tega pa smo ravno pred načrtovano izvedbo prevezave obstoječe namakalne cevi na novo namakalno cev skozi obvodni predor, predvideno v sredini aprila 2022, ugotovili in evidentirali nepredviden dotok jezerske vode v območje predora, kar je bilo potrebno nujno urediti zaradi zagotavljanja varnosti in stabilnosti objekta. Zaradi tega so bila izvedena dodatna dela, posledično se je zamaknila faza projekta, ki je predvidevala prevezavo, rušitev iztočnega objekta ter izgradnjo novega objekta, so še pojasnili na Direkciji za vodo.

Po trenutno veljavnem terminskem planu se bodo tako gradbena dela na objektu zaključila 19. 8. 2022, poudarjamo pa, da je sistem od 13. 6. 2022 pripravljen na namakalno sezono, za kar pa je potrebna zadostna količina padavin, ki bo nivo vode v akumulaciji dvignila do te mere, da se celoten sistem vzpostavi, torej da voda iz akumulacije steče v namakalni sistem. Objekt je pripravljen na uporabo, vse pa je odvisno od padavin, pravijo.

Do ideje o prečrpavanju pa so bili kritični, saj je zaradi tega, ker ne razpolagajo s točnimi podatki o količinah razpoložljive vode v zgornjem jezeru, prečrpavanje vode v spodnje jezero nesmiselno. Celotne količine vode ni možno prečrpati, ker bi v tem primeru prišlo do ekološke katastrofe – pogina vsega ribjega življa v zgornjem jezeru. Prav tako se s tem ukrepom gladina vode v spodnjem jezeru ne bi dvignila na nivo, ki bi omogočal namakanje.

11 komentarjev

 1. Avtor površno opisuje stanje področje namakanja v Sloveniji.
  Če bi se malo bolj pozanimal bi lahko napisal resno poročilo o stanju in predvsem zakaj Slovenija ne sme biti samooskrbna. To paradigmo že vseskozi goji in jo neguje birokratski aparat na Ministrstvu za kmetijstvo.
  Zajezitev Vogršček je bila narejena za namakanje 3.500 ha, voljo in denarja je bilo za 950 ha BREZPLAČNE vode iz zajetja s popolnoma neresnim pristopom resnega vzdrževanja in resnega plačevanja vode za namakanje (voda za namakanje je bila za Primorce ZASTONJ!!!!) plačuje se šele zadnjih deset let za minimalno vzdrževanje. Medtem ko mlada generacija otrok kmetov iz tega dela Primorske hodi na njive in vrtove v Italijo na dnino. Pri nas pa kmetije propadajo!
  Nekateri pravijo, da bo trg vse rešil. Trg bo rešil tudi bluzenje politike, ki prisega na trg pri pridelavi hrane. Rezultat takega topoglavega razumevanja trga bo: politike bo poslal k vragu, polja pa bodo neobdelana. Na polje se ljubljanski zelenjavarji iz ulic nikoli, ampak res nikoli ne bodo odpravili, to je za njihovo razumevanje življenja pa le pretežko.
  Drugi dosežek je bil še v času Peterletove vlade, ko takratni minisiter Osterc ni razumel, da je treba polja v Pomurju namakati, Agrostroj je moral propasti, ker direktor ni bil pravi,. Pomurci pa veselo čakajo vsakoletno sušo, da dobijo odškodnino. V Ljubljani ne morejo razumeti, da na prodnati podlagi pač ni talne vode, še posebej, če Muri vodostaj v zadnjih dvajsetih letih upade za 1 m. Še letošnje slike koruznih polj, kjer je koruza suha, so znak za vsakega otopelca, da je področje posušene koruze znak, da je spodaj prod. Tam kjer pa je koruza zelena, je spodaj glina ali zemlja.
  Redke in pozitivne primere manjših skupnosti z namakanjem iz reke se ustrezno sankcionira s plačilom koncesnine zato, ker najbrž kradejo vodo iz reke pred hidrocentralami. Dokaz več, da je treba podpirati GEN-I z visokimi plačami, kmetom pa dopovedovati, da imajo pravico delati in plačevati.
  Največji greh pa je, da se plačuje davek na kataster in ne na ne-pridelavo na kmetijskih zemljiščih. Trditev, da kmetje ohranjajo slovensko zemljo drži samo toliko časa, dokler kmetje ne prodajo kmetijo najboljšemu ponudniku, ki je praviloma iz držav, kjer imajo pridelavo hrane še v čislih: Hrvaška, Srbija, Kosovci, Makedonci in Bosanci. To preprodajo uspešno gojijo vse občine v Sloveniji zato, da ob odločitvah ali stavbno zemljišče ali direkten prihodek v občinsko blagajno nimajo nobenega moralnega mačka in zraven naročijo narodno-zabavni ansambel še posebej pred volitvami.
  Dokler ne bo sistemske podpore za namakanje polj ne bo nič od resnega pristopa.
  Res pa je, da v ihti in gibanju proti industriji, predvsem proti delavstvu in inženirjem v Sloveniji nimamo več resne proizvodnje elementov za namakanje. Zakaj že ne? Zato, ker je glavni protagonist leve svobodne politike LEBEN javno izjavil, da se z javnimi sredstvi ne sme podpirati razvoj slovenske industrije in slovenskih idej, ker moramo zahtevati samo najnižjo – otopelci pravijo temu konkurenčno ceno, pa četudi zato dobim slab izdelek. Dvoletna garancija je primerna le za amaterske tehnike tipa Šarec (žička je bila preveč zacvikana!).
  Zaradi vsega zgoraj naštetega bi bilo treba pogovor s strokovnjaki, nikakor pa to ni diskusija za diplomante FDV, ki se sicer tako ali tako na vse spoznajo, še posebej na tehniko (saj imajo šoferski izpit za avto). Prav taki novinarski prispevki so najlepši dokaz turture diplomantov šole, ki nima v programu niti matematike, niti fizike potem pa po diplomi razpravljajo o temah, ki jih ne in jih ne bodo nikoli razumeli. Pač pomanjkljiva izobrazba, pa četudi iz FDV.

 2. Spoštovani pisec prispevka in vsi drugi, tako se uradno imenuje Direkcija Republike Slovenije za vode, MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. Nikjer ni omenjena voda, ker je le ta v pristojnosti komunale. Vode pa so izviri, studenci, potoki, reke, veletoki, naravna in akumulacijska jezera in morje oziroma hudourniki in nižinski vodotoki. Zato tudi obstaja svetovni dan voda. Običajno se z vodami ubadajo ministrstva za kmetijstvo, da primerno ščitijo tudi vse obdelovalne površine. Urejeni vodotoki praviloma tudi zagotavljajo dovolj vode v katerem koli zemeljskem nivoju. Da se bomo razumeli, bil sem novinar Kmečkega glasa in Radia Glas Ljubljane ter sem dolga leta sodeloval z vodnimi skupnostmi in njihovimi podjetji po Sloveniji, ki so mi zaupali tudi pripravo radijskih in časopisih prispevkov ter več strokovno-predstavitvenih del s tega področja. Pa tudi s komunalo in kmetijstvom. O vsem sem se prepričal na terenu. Suše na poljih. Najprej prosim, če pričnete uporabljati kmetijsko izrazoslovje in industrijskega prepustite industriji. Na poljih se ničesar ne proizvaja, če bi se, narava ne bi mogla vplivati na to. Prekmurje, Vipavska dolina, Vogršček. Prva dva sta bila po direktivi vlade Janeza Zemljariča dejansko naravno opustošena, da bi na njih pridelovali pšenico, ker smo se zaradi Kosova (Cankarjev dom) zamerili žitnici Jugoslavije, Vojvodini v Srbiji. Reke so zravnali, odstranili vso zarast in poljske površine prepustili na obeh mestih ne ravno prijazni naravi. Zaradi prehitrega odtoka voda so tudi podzemne zaloge vode minimalne. Vogršček. Vodarji niso mogli ponuditi kmetom brezplačno namakanje, ker to ni bilo v njihovi pristojnosti. Kakovost izgradnje? Vse se je mudilo. Zaradi vsega tega tudi vodja teh del kasneje ni dobil potrdila, da bi postal resorni minister ali šef Zveze vodnih skupnosti Slovenije. O vodarstvu le to, da je po odpravi glavnih škod po siloviti poplavi novembra 1991 ostalo skoraj brez sredstev in še vedno je podobno stanje. V državi s 25 tisoč km vodotokov z neznanimi podjetji, ki jih urejajo. Avstrijci so ugotovili, da smo Slovenci kurativci in ne preventivci kot oni. Zato tudi 140 in več letlet delujejo po istem zakonu. Vodarsko ali gradbeniško oziroma komunalno? Upam, da zaradi uvedbe morebitnih namakanj s podzemno vodo v Sloveniji ne bomo doživeli podobne usode kot v Kaliforniji, kjer so se polja spustila za 17 m, ker so izpod njih izčrpavali vodo za niz nepotrebnih pridelkov za večino sveta, seveda na ogromnih monokulturnih površinah. Prikličite si v spomin gozdove, polja in vodotoke pred 30-40 leti, pa boste lahko ugotovili, česa ne bi smeli in česa tudi v bodoče ne smemo/te delati, da ne boste Slovenije opustošili kot Prekmurja0 in Vipavsko dolino ali Kalifornijo. Žal nekatere k temu “silijo” kvazi evropske donacije za to in ono.

  • Odličen zapis o tem, kako so se od partijskih funkcionarjev do demokratov vsi otepali stroke in bili proti vsaki razsodni, resnično okolje varstveni ter modrovali iz asfaltirane Ljubljane, tako do so govorili še enkrat in tisočkrat o bebavi konkurenčnosti. Konkurenčnost ni to, da kupuješ poceni kitajsko obleko zaradi tega ker si komunist, konkurenčnost je to da svojim ljudem primerno izobrazbi in sposobnosti zagotoviš delo, pa na samo za doma ampak za svetovno tržišče.
   Res pa je da potem raznih bleferjev, ki govorijo, da je treba zagotoviti vsem Slovencem službe, da zaslužijo 200.000 EUR ne potrebujemo, ker morajo zadeva najprej urediti doma v svoji družini, če jo že imajo kot zlepljenko usode.
   Prav zaradi tega bi bilo dobro, ampak res dobro, da bi v uredništvu razumeli, kaj pomeni stroka in kaj pomeni pisanje člankov zaradi zapolnitve dnevne norma. Zaradi novega lastnika, vrhunskega strokovnjaka ni prav če se spuščajo nekvalificirani ljudje v obravnavo resnih tem. Bolje je, da se priučijo pisanju in pripravi kakovostnih intervjujev in tako popestrijo vsebino.

Komentiraj