Letošnje premestitve duhovnikov: kdo bo vaš novi župnik?

vir: pixabay.com

V mesecu avgustu se v Sloveniji že tradicionalno izvedejo premestitve duhovnikov. Nekatere slovenske škofije so že objavile seznam menjav. Podatki o tem, v katerih župnijah bodo izvedene premestitve, so tako znane za koprsko, novomeško in celjsko škofijo ter mariborsko nadškofijo. Podatke za preostali dve škofiji (ljubljansko nadškofijo in mursko-soboško škofijo) pa bomo objavili v naknadnem prispevku.

Večina premestitev duhovnikov bo izvedena 1. avgusta 2022.

Prestavitve duhovnikov v mariborski nadškofiji v letu 2022

Mag. Franček Bertolini, župnik župnije Maribor – Sv. Rešnje telo, je bil razrešen
vodstva Pastoralne službe v Mariboru in je za dobo petih let imenovan za škofijskega
ekonoma.

Jani Družovec, župnik v Slovenski Bistrici, je imenovan za voditelja Pastoralne
službe v Mariboru.

Jože Gerič, upokojeni župnik, je razrešen službe duhovnega pomočnika na Keblju in
se bo naselil v župniji Črenšovci, Murska Sobota.

P. Janko Gašparič OFM Conv. je razrešen službe župnika sodelavca v Dornavi in
imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ptuj – Sv. Peter in Pavel.

P. Martin Gašparič OFM Conv. je razrešen službe župnika moderatorja na Ptujski
Gori in službe rektorja Ptujskogorske bazilike ter odhaja v ljubljansko nadškofijo.

Bernard Geršak, stolni kanonik in škofijski ekonom, se je odpovedal službi
škofijskega ekonoma in bil hkrati razrešen službe župnika sodelavca in upravitelja
časnih dobrin v župnijah Pastoralne zveze Slovenj Gradec. Imenovan je za župnika v
Kamnici in za soupravitelja župnije Sv. Križ nad Mariborom.

P. Danilo Holc OFM Conv. je razrešen službe duhovnega pomočnika v župnijah
Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Ožbalt, ter v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij in je
imenovan za župnika na Ptujski Gori ter za rektorja Ptujskogorske bazilike.

P. Tarzicij Kolenko OFM Conv., častni dekan, je razrešen službe župnika
moderatorja v župniji sv. Vid pri Ptuju in je imenovan za duhovnega pomočnika v isti
župniji.

P. Milan Kos OFM Conv., provincial minoritov, je razrešen službe župnika
sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Peter in Pavel, Ptuj – Sv. Ožbalt, ter v nadžupniji Ptuj
– Sv. Jurij.

P. Emil Križan OFM Conv. je razrešen službe župnika moderatorja v Dornavi in je
imenovan za duhovnega pomočnika na Ptujski Gori.

Danijel Lasbaher, župnik župnije Maribor – Tezno ter soupravitelj župnij Maribor –
Brezje in Sv. Miklavž ob Dravi, se je odpovedal službi v treh omenjenih župnijah in bil
imenovan za stolnega župnika v župniji Maribor – Sv. Janez Krstnik in hkrati za člana
Stolnega kapitlja v Mariboru.

P. Benjamin Mlakar OFM Conv., župnik sodelavec v župniji Sv. Trojice v Halozah,
je razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji sv. Vid pri Ptuju.

Damjan Mlinarič, upravitelj župnije sv. Lovrenc na Pohorju, je razrešen te službe in
imenovan za kaplana v župnijah Pastoralne zveze Slovenj Gradec (župnije: Slovenj
Gradec, Stari trg, Sele in Pameče).

P. Vito Muhič OFM Conv. je razrešen službe župnika sodelavca na Ptujski Gori in
odhaja v ljubljansko nadškofijo.

P. Matej Nastran OFM Cap., upravitelj župnije Maribor – Sv. Jožef, je razrešen te
službe in odhaja v kapucinski samostan v Škofji Loki.

P. Marjan Marucelj OFM Cap., kaplan v župniji Maribor – Sv. Jožef, je razrešen
omenjene pastoralne službe in odhaja v kapucinski samostan v Škofji Loki.

P. Jože Petek OFM Conv. je razrešen službe župnika sodelavca v župniji sv. Vid pri
Ptuju in službe upravitelja župnije Sv. Andraž v Halozah ter imenovan za župnika pri
Sv. Trojici v Halozah – Podlehnik.

Sašo Popijal, stalni diakon, je imenovan za skrbnika župnije Vuhred.

Jože Povh, župnik v Kamnici in soupravitelj župnije Sv. Križ nad Mariborom, je
razrešen obeh teh služb in imenovan za župnika župnije Maribor – Tezno ter za
soupravitelja župnij Maribor – Brezje in Sv. Miklavž ob Dravi.

Dr. Ivan Rojnik, župnik v Vuhredu, se je odpovedal župniški službi in stopil v pokoj.
Naselil se bo v župniji Radlje ob Dravi in ostal ob stalnem diakonu upravitelj
omenjene župnije.

Robert Senčar, župnik v Rušah in soupravitelj župnije sv. Marije v Puščavi, je bil
imenovan tudi za soupravitelja župnije Sv. Lovrenc na Pohorju.

Drago Senčur SDB je imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Maribor – Sv.
Janez Bosko.

P. Klemen Slapšak OFM Conv. kaplan v župniji sv. Vida pri Ptuju, je imenovan za
upravitelja omenjene župnije sv. Vida in za soupravitelja župnije sv. Andraža v
Halozah – Zg. Leskovec.

Msgr. dr. Stanislav Slatinek, sodni vikar, je imenovan za župnika župnije Maribor
– Sv. Jožef.

P. Andrej Sotler OFM Conv. je razrešen službe upravitelja župnije Sv. Trojica v
Halozah – Podlehnik in imenovan za župnika sodelavca v župnijah Ptuj – Sv. Peter in
Pavel, Ptuj – Sv. Ožbalt ter v nadžupniji Ptuj – Sv. Jurij.

P. Slavko Stermšek OFM Conv. je imenovan za župnika župnije sv. Doroteje v
Dornavi.

Marko Veršič, stolni župnik in stolni kanonik, se je odpovedal obema omenjenima
službama. Hkrati s tema službama je razrešen službe dekana mariborske dekanije.
Dodeljeno mu je sobotno leto, opravljal pa bo službo duhovnega pomočnika v
župnijah Sv. Jakob v Slovenskih goricah in Jarenina.

Premestitve duhovnikov v celjski škofiji

Dr. Andraž Arko OFM je na predlog provincialnega ministra Slovenske frančiškanske province Sv. Križa imenovan za župnika Župnije Nazarje.

Mag. Ernest Benko OFM Conv. je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnika moderatorja Župnije Olimje, župnijskega upravitelja Župnije Podčetrtek in župnijskega soupravitelja Župnije Polje ob Sotli ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Olimje, v Župniji Podčetrtek in v Župniji sv. Ema.

Mag. Branko Balažic SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana imenovan za župnika Župnije Sevnica in župnika soupravitelja Župnije Zabukovje.

Mag. Vladimir Bizjak, župnik Župnije Žalec, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Gotovlje in Župnije Griže ter mentorja župnijskemu vikarju Ivanu Šelihu.

Jože Brečko SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana razrešen službe župnika Župnije Sevnica in župnika soupravitelja Župnije Zabukovje. Hkrati je razrešen službe prodekana Dekanije Laško – Videm ob Savi.

Matej Dečman je razrešen službe župnika Župnije Velenje – bl. A. M. Slomšek ter imenovan za župnika Župnije Trbovlje – sv. Martin in župnika soupravitelja Župnije Trbovlje – sv. Marija, Župnije Dol pri Hrastniku in Župnije Hrastnik ter mentorja župnijskemu vikarju Gregorju Majcnu.

Danijel Golavšek OFM Conv. je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Olimje ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Olimje in župnijskega soupravitelja Župnije Podčetrtek in Župnije sv. Ema.

Ivan Hrastnik je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Mozirje in v župnijah v soupravi ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Gornji Grad in župnijskega soupravitelja Župnije Bočna.

Mag. Alojzij Kačičnik je razrešen službe župnika Župnije Ponikva ter imenovan za župnika Župnije Videm – Krško in župnika soupravitelja Župnije Zdole.

Damjan Kejžar, župnijski upravitelj Župnije sv. Peter pod Svetimi gorami, je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije sv. Ema ter imenovan za župnijskega soupravitelja Župnije Polje ob Sotli, Župnije Kozje, Župnije Buče in Župnije Podsreda.

Niko Krajnc je razrešen službe župnika Župnije Dramlje ter odhaja v pokoj.

Aleksander Koren je imenovan za župnika moderatorja Župnije Mozirje, Župnije Šmihel nad Mozirjem, Župnije Rečica ob Savinji in Župnije Šmartno ob Dreti.

Anton Krašovec je razrešen službe župnika Župnije Šentjanž na Vinski Gori in župnika soupravitelja Župnije Gornja Ponikva ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Šentjanž na Vinski Gori.

Milan Kšela je razrešen službe župnika Župnije Brežice ter imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji in mentorja duhovnemu pomočniku Petru Marčunu.

Matic Lesjak je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Celje – sv. Danijel ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Velenje – sv. Martin in v župnijah v soupravi.

Vlado Leskovar, župnijski upravitelj Župnije Bizeljsko in župnijski soupravitelj Župnije Kapele, je imenovan za župnijskega soupravitelja Župnije Pišece.

Tone Lipar SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana razrešen službe duhovnega pomočnika v Župniji Celje – bl. A. M. Slomšek.

Gregor Majcen je razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Brestanica in v Župniji Pišece ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Trbovlje – sv. Martin in v župnijah v soupravi.

Peter Marčun je razrešen službe duhovnega pomočnika v Nadžupniji Laško, v Župniji sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah, v Župniji sv. Miklavž nad Laškim in v Župniji sv. Jedert nad Laškim ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Brežice.

Nikolaj Marovt je razrešen službe župnika Župnije Kozje in župnika soupravitelja Župnije Buče ter imenovan za duhovnega pomočnika v istih župnijah.

Andrej Mazej je razrešen službe župnika Župnije Št. Ilj pri Velenju – Arnače ter imenovan za duhovnega pomočnika župniku Janku Rezarju.

Rok Metličar, nadžupnik Nadžupnije Laško, je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Dol pri Hrastniku in župnijskega soupravitelja Župnije Hrastnik.

Luka Mihevc je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Velenje – sv. Marija in imenovan za župnika sodelavca v Župniji Mozirje, v Župniji Šmihel nad Mozirjem, v Župniji Rečica ob Savinji in v Župniji Šmartno ob Dreti.

Peter Orešnik, župnik Župnije Kalobje in župnik soupravitelj Župnije Dobje pri Planini, je imenovan za duhovnika, odgovornega za duhovno oskrbo stanovalcev Doma starejših Šentjur.

Tomaž Pinter OFM je na predlog provincialnega ministra Slovenske frančiškanske province Sv. Križa razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Nazarje.

Jože Planinc je razrešen službe župnika Župnije Griže ter imenovan za župnika Župnije Ponikva in župnika soupravitelja Župnije Dramlje.

Janko Rezar, župnik Župnije Velenje – sv. Martin, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Velenje – bl. A. M. Slomšek, Župnije Št. Ilj pri Velenju – Arnače, Župnije Šentjanž na Vinski Gori, Župnije Gornja Ponikva in Župnije Velenje – sv. Marija, ter mentorja župnijskima vikarjema Maticu Lesjaku in Janezu Turineku ter stalnemu diakonu Andreju Vrabiču.

Robert Smodiš je razrešen službe hišnega duhovnika pri sestrah frančiškankah Brezmadežnega spočetja v Krškem in ima dovoljenje za ekskardinacijo iz Škofije Celje, ki postane veljavno z dovoljenjem za inkardinacijo v Škofijo Murska Sobota.

Ivan Šelih je razrešen službe župnika Župnije Senovo in župnika soupravitelja Župnije Koprivnica ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Žalec in v župnijah v soupravi.

Tomaž Šojč je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Trbovlje – sv. Martin in župnijskega soupravitelja Župnije Trbovlje – sv. Marija ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Brestanica in župnijskega soupravitelja Župnije Senovo in Župnije Koprivnica.

Jože Špes je razrešen službe župnika Župnije Brestanica in župnika soupravitelja Župnije Pišece ter imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Brestanica.

Ivan Šumljak je razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Gornji Grad in župnijskega soupravitelja Župnije Bočna ter imenovan za župnika Župnije Brežice.

Marko Tostovršnik je razrešen službe duhovnega pomočnika v Župniji Šoštanj ter ostaja v pokoju.

Janez Turinek je razrešen službe župnika Župnije Videm – Krško in župnika soupravitelja Župnije Zdole ter imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Velenje – sv. Martin in v župnijah v soupravi.

Jože Vehovar, nadžupnik Nadžupnije Rogaška Slatina, je imenovan za župnika soupravitelja Župnije Kostrivnica in Župnije sv. Florijan ob Boču.

Andrej Vrabič, stalni diakon, je prejel pastoralni dekret za opravljanje diakonske službe na pastoralnem področju, ki je zaupano župniku Janku Rezarju.

Viktor Vratarič je razrešen službe župnika Župnije Kostrivnica in župnika soupravitelja Župnije sv. Florijan ob Boču ter imenovan za duhovnega pomočnika v istih župnijah.

Alojzij Weingerl je razrešen službe župnika Župnije Podsreda ter imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji.

Branko Zemljak je razrešen službe župnika Župnije Gotovlje ter odhaja v pokoj.

Rok Vinko Žlender CM je na predlog vizitatorja Slovenske province Misijonske družbe razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Dobova, v Župniji Artiče in v Župniji Sromlje.

Premestitve v škofiji Novo mesto

Mitja Bulič, župnik župnije Stara Cerkev, je bil imenovan za župnika župnije Novo mesto – sv. Janez.

Janez Demšar, duhovni pomočnik v župniji Novo mesto – Šmihel in odgovorni za duhovno oskrbo varovancev v DSO Novo mesto – Šmihel, odhaja v Duhovniški dom na Lepem potu v Ljubljani.

Andrej Golčnik, župnik župnije Šmarjeta, je bil imenovan za župnika župnije Boštanj.

Krizostom Komar OFM, župnik župnije Novo mesto – sv. Lenart, bo sprejel drugo službo v frančiškanski skupnosti.

Gregor Kos OFM je bil imenovan za župnika župnije Novo mesto – sv. Lenart.

Sašo Kovač, župnik župnije Zagradec, je bil imenovan za župnika župnije Stara Cerkev.

Gregor Kunej, župnik župnij Črnomelj in Dragatuš, je bil imenovan za župnika župnij Fara pri Kočevju, Osilnica in Banja Loka.

Janez Meglen, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Novo mesto – Šmihel.

Jože Milčinovič, soupravitelj župnije Banja Loka, predaja soupravo novemu župniku soupravitelju.

Andrej Pažur, župnik župnij Fara pri Kočevju in Osilnica, je bil imenovan za župnika župnije Cerklje ob Krki.

Uroš Švarc, župnik župnij Ambrus in Šmihel pri Žužemberku, je bil imenovan še za soupravitelja župnije Zagradec.

Miroslav Virant, župnik župnije Novo mesto – sv. Janez, bo živel na zasebnem naslovu, dokler se mu zdravje ne izboljša.

Janez Žakelj, župnik župnije Cerklje ob Krki, je bil imenovan za župnika župnij Črnomelj ter Dragatuš.

Alfons Žibert, župnik župnije Boštanj, je bil imenovan za župnika župnije Šmarjeta.

Premestitve v koprski škofiji

Msgr. Ivan Bajec se je vrnil z misijona na Slonokoščeni obali in je bil imenovan za župnika Župnije Štanjel in duhovnega pomočnika Župnije Komen.

Ciril Metod Cej je bil razrešen službe župnika Župnije Štanjel in duhovnega pomočnika Župnije Komen in se je preselil na Sveto Goro za pastoralno pomoč pri oskrbi romarskega svetišča.

Dr. Gabriel Kavčič je z doktoratom končal študij na papeški akademiji Alphonsianum v Rimu in bil imenovan za vikarja Župnije Vipava ter priporočen ravnatelju ŠGV za profesorja VIK in dekanu TF za predavatelja moralne teologije.

Janko Kosmač je bil razrešen službe župnika Župnije Opatje selo in ostaja v župniji kot duhovni pomočnik.

Dominik Bizjak, župnik Župnije Kostanjevica na Krasu, je bil imenovan tudi za župnika Župnije Opatje selo.

Ivan Maslo je bil razrešen službe župnika Župnije Batuje in se je preselil v Petrov dom v Šempeter.

Rafael Klemenčič, župnik Župnije Kamnje in Župnije Črniče, je bil imenovan tudi za župnika Župnije Batuje.

Msgr. Franc Prelc je bil razrešen službe župnika Župnije Sveti Anton in službe predsednika Istrske območne Karitas ter ostaja v Župniji Bertoki kot duhovni pomočnik.

Msgr. Jožko Pirc, župnik Župnije Bertoki, je bil imenovan tudi za župnika Župnije Sveti Anton.

Alojzij Šinkovec je bil razrešen službe župnika Župnije Otlica in ostaja na okrevanju v Duhovniškem domu Mane nobiscum v Ljubljani.

Peter Černigoj, župnik Župnije Col in Župnije Podkraj, je bil imenovan tudi za župnika Župnije Otlica.

Peter Fon je bil razrešen službe župnika Župnije Godovič in imenovan za bolniškega kaplana v Šempetru pri Gorici.

Marko Rijavec, župnik Župnije Idrija, je bil imenovan tudi za župnika Župnije Godovič za opravila, ki so vezana na duhovniško posvečenje, ostala opravila, ki niso vezana na duhovniško posvečenje, bo opravljal katehist Župnije Godovič s svojimi pomočniki.

Nikolaj Žvokelj OFM je na predlog svojega predstojnika bil razrešen službe župnika Župnije Nova Gorica-Kapela.

Boštjan Horvat OFM je na predlog svojega predstojnika bil imenovan za župnika Župnije Nova Gorica-Kapela.

3 komentarji

      • Jaz sem 3 naredil. Kaj hočeš še več? In vzgajam jih, sem jih, v pridne in delovne ljudi… in da ne bodo ne levi ne dokovinčkarski tepci…

Komentiraj