Kako je rejništvo urejeno v drugih evropskih državah

Tadeja Kreč
0

  Po člankih o rejništvu v Sloveniji tokrat pišemo, kako je rejništvo urejeno v nekaterih drugih evropskih državah; kje so rejništvu naklonjeni in kje manj, kako ga izvajajo in kako ga podpira država.

  Avstrija

  V Avstriji poznajo dve vrsti rejništva. Prvo je kratkotrajno oz. krizno, namenjeno kratkotrajni namestitvi otroka v rejniško družino za čas družinske krize. Drugo je dolgotrajno, pri katerem je otrok v rejništvu dlje časa, lahko tudi do polnoletnosti.

  Pravice bioloških staršev do otrok ostanejo, z izjemo vzgoje in izobraževanja. To se prestavi na mladinski urad, preko njega pa na rejniško družino. Financiranje rejniške dejavnosti je različno urejeno v različnih delih države, a povsod vključuje stroške bivanja in rejnine, ki je odvisna od otrokove starosti.

  Možni so tudi dodatki. Poleg tega imajo rejniki pravico do družinske pomoči in otroškega dodatka in dopusta za nego (različno dolgo trajanje; lahko plačan oz. neplačan).

  Češka

  Bistvo družinske politike je otrokova pravica ostati v družinskem okolju kljub situaciji njegovih bioloških staršev. Namestitev v rejniško družino ima prednost pred namestitvijo v institucijo, a v praksi zaradi povojne ideologije več kot 70 % otrok živi v institucijah, le preostanek v rejništvu – kljub temu gre država v smer vse večjega nameščanja v rejniške družine.

  Rejništvo je plačano. Rejniški družini je tudi upravičen dodatek za otroka v rejništvu (višja je za otroke s posebnimi potrebami), denarno nadomestilo za rejnike za posebne primere (skrb za najmanj tri otroke ali za otroka s posebnimi potrebami) in rejniška subvencija ob namestitvi otroka v rejništvo. Ta je odvisna od starosti otroka.

  Lokalna skupnost dodeli rejniškim družinam, v katerih živi do 6 otrok, stanovanje, delno pa krije tudi stroške in najemnino.

  Francija

  V Franciji nadzor nad rejniško dejavnostjo opravljajo rejniške agencije. Rejništvo je plačano, rejniška družina pa nima vloge nadomestne družine. Starši ohranijo vse pristojnosti.

  V primeru, da eno leto ne sodelujejo pri skrbi za otroka, skrbništvo preide na državo. Stroške rejništva krijejo lokalne skupnosti, če gre za otroka s posebnimi potrebami pa država. Poleg običajnih poznajo še namestitve ob vikendih, s privolitvijo staršev in v institucije (t.i. otroške vasi).

  Nizozemska

  Nizozemska je močno naklonjena sorodstvenemu rejništvu, otrok pa ima tudi del besede pri odločanju o tem, kam bo nameščen. Rejništvo je plačano, prav tako imajo rejniki zagotovljen dopust, bolniško in psihološko podporo. Oblik rejništva je več, tako glede na dolžino kot glede na namen (za dan, teden, vikend, počitnice ali dlje, za namene zdravljenja ali opazovanja otroka).

  Španija

  Španija rejništvu ni naklonjena, če že, gre za začasno obliko varstva, katere cilj je vrnitev v matično družino. Večina otrok je v rejništvu pri sorodnikih.

  Švedska

  Na Švedskem je za odvzem staršem in namestitev otroka v rejniško družino pristojno sodišče. Prednost pri rejništvu imajo otrokovi sorodniki ali drugi bližnji znanci, glede na starost otrokoa pa je upoštevano tudi njegovo mnenje.

  Rejniška dejavnost je plačana (približno 30 % povprečne plače v državi). Sestavljena je iz neobdavčenega plačila stroškov za oskrbo otroka in iz obdavčene nagrade. Le-ta ne pripada rejnikom, ki so z otrokom v sorodstvenem odnosu.

  Zasebne rejniške agencije ponujajo tudi specializirano in okrepljeno rejništvo, namenjeno otrokom s posebnimi potrebami oz. posebno obravnavo. Taka namestitev je držaja od običajne, rejniki pa morajo biti primerno izobraženi in usposobljeni.

  Rejništvo v Sloveniji se s takšnimi primeri še ne sooča, rejniški sistemi po Evropi in v Ameriki pa je v veljavi tudi že rejništvo begunskih otrok. Bodoči rejniki morajo prav tako čez dolgotrajen postopek preverjanja primernosti, rejništvo pa je v tem primeru še posebej zahtevno, saj je čustvena prtljaga begunskih otrok težka.

  Print Friendly, PDF & Email
  DELI

  Komentiraj