Koliko obiskovalci Stične mladih spremljajo politiko, šport, zabavne in verske teme …

V drugem izmed serije člankov, v katerih predstavljamo stališča obiskovalcev Stične mladih glede nekaterih družbeno aktualnih vprašanj, se osredotočamo na njihova zanimanja.

So mladi katoličani družbeno ozaveščeni? Jih zanimata zgolj zabava in nasprotni spol, ali še kaj drugega? O tem danes. 

Kot je bilo že zapisano v prejšnjem izmed serije člankov, sta šport in zabava tisti sklop informacij, ki jih mladi iščejo na Facebooku ter na preostalih kanalih informiranja.

Kaj mlade zanima manj kot politika? Gospodarstvo.

Vprašanje je bilo zastavljeno tako, da so morali mladi izmed desetih kategorij izbrati tri, ki jih najbolj zanimajo ter jih razporediti glede na to, katera jih zanima najbolje in katera najmanj na prvo, drugo in tretje mesto.

Iz spodnjega diagrama je tako razvidno, da mlade najbolj zanimata šport in zabavna industrija, kar je tudi največ anketiranih mladih postavilo na prvo mesto, politika pa je z gospodarstvom in informacijsko tehnologijo uvrščena precej nizko, saj jih je kot najbolj interesantne izbralo najmanj mladih.

Na drugo mesto je največ mladih ponovno uvrstilo zabavno industrijo (19,5 %), sledila pa sta ji znanost in tehnika (17 %) ter informacijska tehnologija (obakrat 12,2 %).

Na tretje mesto je največ mladih – skoraj četrtina – postavilo vero in Cerkev (24, 4 %), ki na tem mestu odločilno vodi pred ostalimi, saj je drugouvrščena kategorija informacijske tehnologije dobila zgolj polovico toliko glasov (12,2 %), kot prva.

Če odgovore zberemo skupaj in jim dodamo primerno obtežitev, ugotovimo, da prvo mesto zavzame zabavna industrija, drugo in tretje mesto si delita šport ter znanost in tehnika, četrto mesto pa pripada veri in Cerkvi.

null

Vidimo tudi, da mlade zdaleč najmanj zanima gospodarstvo, na predzadnjem mestu se je znašla politika, sledi pa ji kategorija življenjski stil.

Fantje vs. punce – ali stereotipi držijo?

Če tako na oko ocenimo, bi lahko rekli, da je šport tista stvar, ki so jo večinoma izbrali fantje, kultura pa je morda bolj domena deklet.

Želeli smo pogledati, ali stereotipi držijo tudi za naš vzorec, zato smo pogledali rezultate glede na spol (na tem koraku smo ankete, ki niso imele označene spola izvzeli iz raziskave).

Ponovno smo dogovore zbrali skupaj ter jim dodali primerno obtežitev.

Tako smo ugotovili, da se dekleta – odgovarjalo jih je 16 – najbolj zanimajo za zabavno industrijo. Drugo mesto si šport deli z zanimanjem za družbena vprašanja in filozofijo, sledi jima kultura, na petem mestu pa je življenjski stil.
null

Zanimivo je dejstvo, da se nobena od deklet ni odločila, da bi na “top tri” uvrstila politiko, zgolj ena pa se je odločila za gospodarstvo – le tega je uvrstila na tretje mesto.

Pri fantih – teh je odgovarjalo 20 – je na prvem mestu zanimanja znanost in tehnika, na drugem mestu je ob športu zanimanje za vero in Cerkev, tej pa sledi politika, napetem mestu pa je informacijska tehnologija.

Fantje so najmanjkrat izbrali interesno področje življenjskega stila, ki ga je zgolj en vprašani postavil na tretje mesto. Na predzadnjem mestu se je našlo gospodarstvo z dvema glasovoma več.

Namen naše ankete je bil dobiti približen vtis o navadah in vrednotah mladih katoličanov in njihovem odnosu do nekaterih aktualnih družbenih vprašanj, a hkrati brez ambicije slednje raziskati v reprezentativni vzorčni raziskavi.

V naslednjem prispevku si bomo pogledali, katere slovenske medije mladi redno spremljajo in ali prebirajo tudi katere z versko vsebino.

1 komentar

Komentiraj